PRIORITY (HET “ONDERZOEK”)

De verwerking van uw persoonsgegevens (met name: [naam, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer]) zal door ons gebeuren conform de geldende wetgeving, met inbegrip van de nieuwe Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling, met name opname van uw gegevens in ons bestand voor contactopname met het oog op eventuele deelname als proefpersoon aan het onderzoek. De verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens is KU Leuven/UZ Leuven die tevens opdrachtgever is van het onderzoek.

Bij deze verklaart u zich akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in ons bestand en dat u door ons wordt gecontacteerd voor mogelijke deelname als proefpersoon aan het onderzoek. Dit akkoord vormt de wettelijke toelatingsgrond op basis waarvan wij uw gegevens verwerken. Merk op dat ingeval u vervolgens zou beslissen effectief deel te nemen als proefpersoon aan het onderzoek u hiervoor een afzonderlijk informatie-/toestemmingsformulier zal worden voorgelegd.

Uw persoonsgegevens zullen kunnen worden ingekeken door artsen en medewerkers van UZ Leuven, UZ Antwerpen, Jessa ziekenhuis Hasselt, KU Leuven, UAntwerpen, UHasselt en UGent die allen gebonden zijn door het beroepsgeheim en/of een verplichting tot vertrouwelijkheid en discretie.

KU Leuven/UZ Leuven maakt uw persoonsgegevens niet bekend aan derden en zal uw persoonsgegevens ook niet versturen buiten de EU.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de beoogde doelstelling en zullen in elke geval niet langer bewaard worden dan [3] jaar. Nadat het aantal deelnemers is bereikt zullen de gegevens vernietigd worden. Gedurende deze termijn mag u steeds:

  • Bijkomende informatie vragen over de verwerking van uw gegevens.
  • Toegang vragen tot de gegevens die over u bewaard werden.
  • Correcties vragen als de gegevens fout, gedateerd of onvolledig zijn. Tijdens de beoordeling van dit verzoek hebt u het recht de verwerking van gegevens over u te beperken.
  • Vragen om gegevens over u in een gangbare vorm over te dragen aan uzelf of iemand anders.
  • Uw toestemming op eender welk ogenblik intrekken zonder dat u enige reden hoeft op te geven. Na die intrekking zullen uw gegevens worden gewist.

Voor vragen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kan u steeds terecht bij het studieteam. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van UZ Leuven, de verwerkingsverantwoordelijke, staat te uwer beschikking: dpo@uzleuven.be.

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00 / e-mail: contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be